10 Jun 2014 kl: 00:00

Affärsetik i fokus på SBAB

Olof Norberg ansvarar för att samordna SBAB:s arbete inom hållbart företagande. Arbetet inriktas framför allt på frågor som rör etik och moral, jämställdhet och mångfald, samt företagets samhällsengagemang.
– SBAB har ett ansvar för att vår affärs­verk­samhet drivs på ett långsiktigt hållbart sätt och att vi bidrar till ett bättre samhälle. Detta arbete skapar internt engagemang som gör det möjligt för oss att utveckla produkter och tjänster som är såväl hållbara som lönsamma, menar Olof.

SBAB erbjuder lån- och sparprodukter till privat­personer, företag och bostadsrättsföreningar. För att kunna bygga förtroendefulla relationer med kunder, affärspartners och leverantörer är det avgörande att verksamheten drivs med sunda värderingar.
– En banks kanske allra viktigaste tillgång är förtroende. Förtroende från kunder, från investerare och från samhället i stort. I dag lider bank- och finansbranschen av bristande förtroende, inte minst hos allmänheten. För oss på SBAB är detta en kärnfråga. Vi vill att människor ska kunna lita på banken. Man ska inte känna att man måste pruta och förhandla för att undvika att bli lurad av banken. SBAB arbetar för att erbjuda den bästa kundupplevelsen. För att lyckas med det är frågor som rör affärsetik och vilka värderingar vi står för mycket viktiga, säger Olof.

Bankerna fyller en viktig samhällsfunktion och SBAB arbetar ständigt med frågor som rör ansvars­full kreditgivning. 
– SBAB arbetar för nöjda kunder och en sund kreditmarknad. Vi ser hela tiden över och utvärde­rar våra kreditregler, policys samt hur vi kom­municerar med kunder och investerare. Vi är 415 medarbetare på SBAB. Hos oss är möjligheterna stora att ta ansvar och utvecklas. Vi vill att alla medarbetare ska känna att det är högt i tak och att frågor som rör affärsetik alltid kan diskuteras, menar Olof.