1.  OM Shortcut OCH WEBBPLATSEN

Shortcut, Klara Östra kyrkogata 8F, 111 52 Stockholm, (”Shortcut“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Shortcut värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Shortcuts målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Shortcut samlar in samt varför och hur Shortcut behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till Shortcut angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar Shortcut in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Shortcuts kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Shortcut inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan och till Shortcuts cookie policy.

I över 20 år har Shortcut hjälpt svenska studenter och Young Professionals att växa och utvecklas i karriären – från studietiden till första jobbet och vidare på resan. Det Shortcut erbjuder är en webbsida, en tryckt tidning, annonser prenumerationer, nyhetsbrev som du prenumererar på, premier, utbildningar, konferenser, event för nätverkande inom näringslivet, andra event och flertalet tjänster inom karriärsrådgivning, karriärstester, CV-granskning och andra relaterade tjänster till målgruppens karriärsutveckling.


2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1.1 Besökare,

De personuppgifter som Shortcut samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

- Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
- Användarnamn och lösenord till våra tjänster;
- Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
- Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

- Våra Samarbetspartners,
- Genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
- Genom cookies(se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

2.2 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

2.2.1 Kunder

Shortcut behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

- Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

Berättigat intresse:

- Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Shortcuts tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
- Vi behandlar din din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.
- Vi kan använda din hemadress för att skicka ut Shortcuts tidning gratis till din adress

2.2.2 Prenumeranter

Shortcut behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka Shortcuts nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från Shortcut och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

2.3 Lagring av personuppgifter

2.3.1 Kunder, prenumeranter

Shortcut vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

Kund: Om du uppgett dina uppgifter sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post)  Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
Prenumerant: Om du anmält dig som prenumerant på Shortcuts nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
Kommunikation: Om du har kontakt med Shortcut, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
Rättslig skyldighet: Shortcut sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Shortcut inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

2.4.1 Kunder, prenumeranter

Information om våra kunder är en viktig del av Shortcuts verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Shortcut iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

Samarbetspartners: Våra Samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig eller för att fullgöra sina skyldigheter om du valt att använda deras tjänster genom vår Webbplats. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.

Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Shortcut ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Shortcut, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att Shortcut säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Shortcuts verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Shortcut kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Shortcut vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem i vår kundklubb eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Shortcut kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Shortcut även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Shortcut för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Shortcut begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Shortcuts behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. SÄKERHET

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Shortcut använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Shortcut kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Shortcut för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna nedan.

5. COOKIES

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookiepolicy.

Här kan du läsa Shortcuts policy för cookies som ger detaljerad information kring Shortcuts användning av cookies.

6. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Shortcut förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kJag kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Shortcuts dataskyddsombud eller vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.