30 Jun 2008 kl: 00:00

Välj rätt företag och må bra

Det visar en studie bland 38 privata företag med fler än 75 anställda.

* Företagets värderingar är välkända för alla.

* Verksamheten planeras långsiktigt, baserat på erfarenheter och på företagets historia.

* Företagsledningen är tydlig med vad som krävs och förväntas av cheferna.

* De anställda känner till sina befogenheter och begränsningar.

* Nya chefer och medarbetare rekryteras internt.

* Tydliga karriärvägar finns inom företaget.

* Social kompetens värderas högt vid rekrytering av nya chefer.

* Personal rekryteras utifrån var de passar in i organisationen, inte enbart efter kompetens.

* Medarbetaren ses som en resurs och dennes kompetensutveckling utgår inte enbart från verksamhetens behov.

* Medarbetarnas idéer tas tillvara i förändringsarbetet.

* Informella informationsvägar värdesätts och högre chefer träffar medarbetarna för att få veta om händelser i företaget.

* Chefer och medarbetare är öppna för diskussion och kritik och har en positiv attityd till att lösa problem.

* Det finns riktlinjer för sjukfrånvaro.

* Cheferna vet hur många som är sjukskrivna och varför.

Källa: Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa och Karolinska Institutet