25 Maj 2008 kl: 00:00

Ta ditt ansvar – gör dig hörd

____________________________________________________________________

Hur inrutade uppgifter vi än kan tyckas ha, så har vi alltid ett visst tolknings- och manöverutrymme. Det utrymmet bör vi använda till att forma vår egen insats så att den får ett distinkt och relevant värde för andra människor – i förlängningen för verksamhetens slutkund.

Om vår egen roll, och de förslag vi lägger fram till andra, är sakligt grundade i den nytta de ger slutkunden och andra, så är de lätta för oss själva att beskriva, och lätta för andra att förstå – och lätta för andra att även se värdet i för dem själva. Då följer acceptans och respekt på ett naturligt sätt.

Gemensam nämnare

Slutkunden är den gemensamma nämnaren för alla intressenter i verksamheten, t.ex. anställda, styrelse, ägare och samarbetspartners. Även om alla egentligen har sina egna syften och agendor så finns det ingen som kan förneka att deras egna ambitioner är avhängiga av att verksamheten ger ett så väsentligt värde för slutkunden att det kommer in pengar. Därför vinner vi lättast gehör, och får svagast motstånd, om vi ser till att de idéer vi framför, och vårt sätt att axla vårt ansvar, har en klar och fast grund i en relevant nytta för verksamhetens slutkund.

Därutöver behöver vi på motsvarande sätt beakta den nytta vi skapar specifikt för de andra viktiga parter vi kan ha att samarbeta med – internt och externt. De har ju också en roll att spela, och de vill lyckas med det på ett effektivt sätt. Ju tydligare nytta de har av oss och vårt agerande, desto större möjligheter har vi att få just deras stöd. Det vi ska hjälpa dem med är att skapa större värde för vår slutkund.

Allt agerande som negligerar slutkundens värde, som enögt tjänar våra personliga syften, eller som alltför lydigt och lättvindigt hänvisar till att ”den och den vill det”, vinner vi varken gehör eller respekt för. Det urholkar också verksamhetens värde.

Självklart men ursvårt

Att vara till nytta för andra är inte det som lockar en människa mest – tyvärr. Vad som brukar locka mycket starkare är nya utmaningar som ska tacklas under vägen, t.ex. med nya teknologier, nya marknadsföringsmetoder, ny organisation, nya samarbeten osv. Vad som också lockar – och fördunklar agerandet – är påträngande visioner om den rikedom eller ära som förväntas följa i slutänden.

Att iskallt och pragmatiskt planera för någon annans nytta känns inte tillnärmelsevis lika lockande. Men det är oerhört effektivt. Det är ju den nyttan som vår egen framgång står och faller med.

Att veta sin plats

Det går att bidra på ett relevant sätt även till en verksamhet som är grå och otydlig. Det kan vara svårt att se någon tydlig kundnytta (affärsidé) i verksamheten – vare sig i faktisk handling eller ens på papper. Då är det desto viktigare att rationellt uttolka den lilla kundnytta som trots allt blir skapad på den överordnade nivån, och finna ett rationellt sätt att bidra tydligt till den eller göra den starkare – och därmed även kunna argumentera sakligt.

Egoister och idealister

Det går att resonera sakligt även med människor som har stark slagsida i sitt perspektiv. Vissa blundar helst för att kundnytta är en förutsättning för att det ska komma in pengar. Andra blundar helst för att pengar in är en förutsättning för att det ska gå att förverkliga andra strävanden. Då är det desto viktigare att tydligt kunna påvisa rent konkret hur just vårt agerande eller förslag skapar kundnytta och ger pengar in, på ett kostnadseffektivt sätt, och hur detta i sin tur skapar uthålliga förutsättningar för det slags självtillfredsställelse den andre prioriterar. Det kan också vara läge att tala ”maktspråk”: Även de som inte gillar förslaget tvingas inse att det ligger i linje med ”den gemensamma nämnaren”.

Konsekvent och målmedvetet agerande

Det sparar arbete och bekymmer att ha en säker steg-för-steg-process som leder till kundnytta, hela vägen från idé till uppföljning. En fullständig sådan process i nio steg kan du vid behov finna i min kostnadsfria e-kurs Klart fokus. Du kan sannolikt även klara dig ganska bra genom att bara komma ihåg, i varje enskilt steg på vägen från idé till uppföljning, att konsekvent styra upp mot kundnyttans fyra huvudaspekter:

– Vem är det som ska ha nytta av det vi får ur händerna? (Kund)

– Vad är det de vill kunna uppnå med hjälp av det? (Behov)

– Vad är det konkret vi ska prestera – vad, var, när, hur? (Produkt)

– Vad är det som gör oss särskilt kapabla att klara detta? (Styrka)

Detta är exakt samma slags frågor som definierar affärsidén i ett företag.

Ta ditt ansvar – gör dig hörd

Tolka ditt ansvar rationellt och konkret, så att det verkligen ger ett klart värde för motparten och slutkunden. Agera konsekvent i enlighet med det – även när du kommunicerar till andra vad din roll och dina förslag går ut på. Då blir du både hörd och respekterad.

____________________________________________________________________

Om författaren

Folke Jansson arbetar som konsult inom området affärsområdesutveckling. Hans bolag heter Pursuit AB. Folke tillhandahåller även viss utbildning, Affärsidéskolan, med bl.a. en kostnadsfri e-kurs, som lär chefer och andra nyckelpersoner att utnyttja en smart infallsvinkel på det de ansvarar för, så att det blir värdefullt och respekterat.