STOR ENKÄT: Här är partiernas studentpolitik
10 Maj 2018 kl: 00:00

STOR ENKÄT: Här är partiernas studentpolitik

ENKÄTFRÅGORNA

1. Hur högt tycker ni att studiemedlet ska vara?

2. Har ni någon särskild plan för att öka antalet bostäder för unga?

3. Nämn ett konkret förslag som ni har kring utbildning på högskolenivå!

4. Vilken är er hjärtefråga när det gäller studentliv?

5. Varför ska jag som student rösta på er i riksdagsvalet?

•••

KRISTDEMOKRATERNA: “Etiska aspekter ska vägas in i samtliga utbildningar”

1. Vi har föreslagit att lånedelen i studiemedlet ska höjas med 300 kronor per månad.

2. Unga behöver bra boende till rimliga kostnader. Det är dock mycket svårt att ha tillgång till en egen insats för att få lån hos banken. KD vill underlätta för unga att ta första steget in på bostadsmarknaden och det egna boendet. Därför vill vi satsa på ett startlån till unga, något som finns etablerat i Norge.

3. Vi vill att etiska aspekter ska vägas in i samtliga utbildningar. Vad innebär begrepp som etik och moral, akademisk frihet, lojalitet mot överordnade, kollegialitet, respekt för studenter, professionalism och yrkesetik? Det är exempel på frågeställningar som etiska samtal kan vara ägnade att belysa.

4. Vi vill att de sociala trygghetssystemen behöver anpassas bättre till studenters situation. Det kan vara ett sätt att förbättra studenternas trygghet och villkor.

5. Om du röstar på KD ger du din röst till valfrihet. Vi står för en politik som bygger samhället underifrån, genom att ge förutsättningar snarare än att styra. Vi har också ett perspektiv om att politiken har sina gränser, att människor kan och vill bestämma själva över sina liv i större utsträckning.

•••

LIBERALERNA: “En utbildningsinvestering ska synas i lönekuvertet”

1. Generösa studiemedel och ett högt fribelopp för den som arbetar och samtidigt studerar är en viktig förutsättning för att alla som vill kan läsa vidare efter gymnasiet. Nivån på studiemedlen bör höjas och återbetalningskraven skärpas.

Hur mycket vill ni höja med?

Shortcut fick inget svar på följdfrågan.

2. Vi har till exempel föreslagit att det ska vara skattefritt att spara upp till 100 000 kronor på ett ISK-konto. På så sätt kommer fler på sikt kunna spara ihop till sitt eget första boende. Vidare vill vi göra studentbostäder till en egen boendeform för att på så sätt öka tillgängligheten för enbart studenter. Vi pressar också på för en minskad reglering på bostadsmarknaden då den gör att det byggs mindre generellt.

3. Vi har flera bra förslag på området, här kommer ett urval: Vi finansierar mer lärarledd undervisning. Fler sommarkurser så att studenter som vill kan gå snabbare fram. Koncentrera ämneslärarutbildning till universiteten.

4. Vi tycker att det är viktigt att varje stad själva jobbar och ser till att det finns ett rikt studentliv för de som vill. Men vi vill emellertid inte från riksnivå gå in och styra något sådant.

5. Du ska rösta på oss av det enkla skälet att vi ser till att det lönar sig att utbilda sig. Om en har investerat i en utbildning ska det också synas i lönekuvertet senare i livet. Vi vill därför bland annat sänka marginalskatten så att du och alla andra får ut mer av lönen.

•••

 

SOCIALDEMOKRATERNA: “Planerar för mer än 11 000 studentbostäder”

1. Studiemedlet ska vara på en nivå som möjliggör för alla, oavsett bakgrund, att kunna studera och vidareutbilda sig. Det ska vara generöst och behöver reformeras i takt med samhällsutvecklingen. Från och med i höst höjer vi därför studiebidraget med 300 kronor per månad.

2. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett investeringsstöd om 3,2 miljarder kronor per år samt utvidgat uppdraget för Akademiska Hus AB vilket innebär att de kan äga och bygga studentbostäder. Fram till 2021 planeras för mer än 11 000 studentbostäder, 6 400 ska byggas i bolagets regi.

3. Vi vill höja kvaliteten på högskoleutbildningarna, öka den lärarledda tiden, införa möjlighet till lämplighetsprov till vissa utbildningar och öka utbudet av fristående kurser och påbyggnadsutbildningar så att fler yrkesverksamma kan omskola sig och kompetensutvecklas.

4. Vi vill öka tryggheten för studenterna. Trygga studenter mår bättre, lär sig mer och vågar utvecklas. Som student ska du kunna leva på ditt studiemedel, få en studentbostad med rimlig hyra och ha ett bättre ekonomiskt skydd vid sjukdom. 

5. Socialdemokraterna är det parti i landet som satsar mest på utbildning och på studenters trygghet. Alla utbildningar ska hålla en hög kvalitet och ha en koppling med arbetsliv och forskning. Alla studenter ska ha ekonomisk trygghet oavsett var man kommer ifrån och var i livet man befinner sig.

•••

CENTERPARTIET: “Bättre utvärderingssystem skulle hjälpa blivande studenter”

1. För ökad genomströmning och fler i arbete vill Centerpartiet ha ett mer flexibelt studiemedelssystem. Det ska löna sig att bli klar med sina studier i tid. Vi vill även höja fribeloppet så att det lönar sig att arbeta under sin studietid.

Har ni ett konkret förslag på summa gällande studiemedlet?

Vi har inget konkret förslag i kronor gällande studiemedlet, och ser just nu inte några skäl till ytterligare höjningar. Däremot vill vi se höjt fribelopp och en utredning om flexiblare studiemedelssystem.

2. Det behöver byggas fler bostäder överlag. För att byggandet ska öka behöver vi göra det billigare att bygga, särskilt mindre lägenheter och hyresrätter. Byggreglerna måste förenklas, särskilt för studentlägenheter, handläggningstider för detaljplaner och bygglov måste kortas och det måste frigöras mer mark att bygga på.

 3. Vi vill ha ett transparent utvärderingssystem där utbildningens kvalitet, koppling till arbetsmarknaden och tidigare studenters åsikter tydliggörs. Bättre utvärderingssystem skulle hjälpa blivande studenter att göra välinformerade studieval.

4. Högre utbildning och det tillhörande studentlivet berikar individen. För oss är det viktigt med tillgång till högre utbildning av god kvalitet i hela landet så du kan välja var du ska studera – oavsett om det är på ett stort traditionsrikt universitet eller på en mindre högskola ute i landet.

5. Vi är ett grönt, liberalt parti som står upp för humana värderingar. Vi kämpar för bättre villkor för företagen så att de ges bättre möjlighet att växa och anställa fler, att anställa nyutbildade talanger. Vi vill göra upp med onödiga, utestängande lagar och regler, inte minst för att unga ska få jobb.

•••

MODERATERNA: “Utbildning och ansträngning måste löna sig”

1. Vi står bakom nuvarande nivå på studiemedlet. Däremot vill vi höja fribeloppet för att underlätta för de som arbetar vid sidan av studierna.

Har ni ett konkret förslag på summa gällande studiemedlet?

Vi vill höja fribeloppet från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår.

2. Sverige har en bostadskris och fler studentbostäder behövs. Moderaterna vill bland annat förenkla byggreglerna och underlätta för andrahandsuthyrning. Vi vill också förbättra möjligheten för universitet att bygga och förvalta studentbostäder i syfte att främja campus med bostäder.

3. Moderaterna vill att alla akademiska utbildningar ska redovisa kvalitet och jobbchans genom en nationell rankinglista.

4. Utbildning och ansträngning måste löna sig. Fyra av tio akademiska utbildningar lönar sig i dag sämre än om studenten hade börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Därför vill vi sänka skatten för alla som arbetar och höja brytpunkten för statlig inkomstskatt.

5. Moderaterna vill att Sverige ska vara både tryggt och konkurrenskraftigt. Vi vill stärka arbetslinjen, korta vårdköerna, anställa fler poliser och införa mer undervisningstid i skolan för att öka elevers kunskaper.

•••

SVERIGEDEMOKRATERNA: “Vi vill öka antalet lärarledda timmar”

1. Studiemedlen skall vara indexreglerade och följa inflationen. För de som går utbildningar där det råder ett samhälleligt behov som vissa naturvetenskapliga utbildningar vill vi ge en extra tusenlapp i bidrag per månad.

2. Vi vill se ett utökat stimulansbidrag till kommuner som bygger studentbostäder, kombinerat med ett större ansvar för kommuner/regioner med högre lärosäten att tillhandahålla bostäder till studenter. Vidare föreslår vi att kommunala markanvisningar ska prioriteras för byggande av studentbostäder.

3. Vi vill öka antalet lärarledda timmar för att höja kvaliteten på utbildningarna, bland annat genom att slopa effektiviseringskravet.

4. Att studenterna får utbildningar av hög kvalitet som är gångbara på arbetsmarknaden.

5. Därför att studenter någon gång ska bilda familj och skaffa barn, som helst ska växa upp i ett tryggt samhälle där brottsnivån hålls på rimlig nivå och där vi har kvar ett välfärdssamhälle att tala om.

•••

MILJÖPARTIET: “Vill ge generell möjlighet till deltidssjukskrivning”

1. Tillräckligt högt för att det ska gå att leva på heltidsstudier. Arbete vid sidan av en heltidssysselsättning ska inte vara ett måste.

Har ni något konkret förslag på summa för studiemedlet?

Vi har ju nyligen fått igenom den höjning vi drivit, och har inte beslutat om hur vi tänker kring summa efter det. Därför det lite vaga svar vi har just nu. Minst nuvarande nivå – och det vi vill åt är att det ska gå att leva på sina heltidsstudier utan att även lönearbeta.

2. Vi vill utveckla det statliga investeringsstödet för små, klimatsmarta hyreslägenheter och differentiera fastighetsavgiften så att det gynnar studentbostäder. Bristen på bostäder ska inte vara en anledning för en student att tacka nej till en utbildningsplats.

3. Vi vill att det ska vara tydligare för studenterna vilken kvalitet som kurser och program håller inför val av utbildning. Det kan ske genom att studenten får rätt till lättillgänglig information om till exempel antal lärarledda timmar, examinationstyper och vilka krav som kommer att ställas.

4. Ett hållbart studentliv är en av våra hjärtefrågor. Ingen student ska falla utanför trygghetssystemen vid sjukdom, och det ska vara lättare att komma tillbaka till studier igen i egen takt. Vi vill därför ge studenter generell möjlighet till deltidssjukskrivning, inte enbart vid särskilda skäl.

5. Det här valet avgör vad Sverige ska stå för. Grundläggande värderingar utmanas och klimatförändringarna påverkar redan miljontals människor. Vi väljer en modern klimatpolitik framför att blunda och hoppas att någon annan gör jobbet, och att ta hand om varandra framför att låta var och en klara sig själv.

•••

VÄNSTERPARTIET: ”Vill utreda möjligheten att införa fri kurslitteratur”

1. Vänsterpartiet anser att alla ska kunna studera. Därför har vi tidigare föreslagit en höjning av bidragsdelen med 750 kronor.

2. Ja. Vänsterpartiet vill att staten ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Vi vill utöka investeringsstödet för hyres- och studentbostäder och införa förmånliga lån till de byggföretag som bygger hyresrätter som folk har råd med. Sammantaget ökar det antalet bostäder för unga.

3. Vi vill utreda möjligheten att införa fri kurslitteratur. Mycket av litteraturen som används på lärosätena bygger på statligt finansierad forskning. Den forskningen vill vi att lärosätena ska tillgängliggöra digitalt på sina bibliotek för studenter och för att sprida kunskaper till allmänheten.

4. Ett starkt studentinflytande. Därför anser vi att studentkårerna bör få mer pengar. Vänsterpartiethar även föreslagit att akademiska hus ägardirektiv ska ändras så de får ett uppdrag att aktivt stödja studenters ideella engagemang eftersom höga lokalhyror är ett hinder för många studentföreningar.

5. För att Vänsterpartiet har de bästa förslagen för ett jämlikt samhälle. Även de som inte har en förälder som kan köpa en bostad på studieorten eller som inte kan få ekonomiskt stöd från föräldrarna ska kunna har råd och möjlighet att studera