Så försämras din karriär – om du blir mamma
24 Maj 2018 kl: 00:00

Så försämras din karriär – om du blir mamma

1. Inkomsten blir lägre

Att kvinnor tjänar mindre än män är knappast någon nyhet. En anledning är att kvinnodominerade yrken generellt sett har lägre löner. Men även föräldraskapet spelar en stor roll, bland annat eftersom kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten och vabbar mer än vad män gör. Frånvaron gör i sin tur att kvinnor kommer efter i löneutvecklingen och får lägre inkomst.

Femton år efter det första barnets födelse har inkomstskillnaden mellan pappan och mamman ökat med hela 32 procentenheter, enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Deras forskning visar att kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket innan det första barnets ankomst.

Bland lesbiska föräldrapar är inkomstutvecklingen mer jämställd. Enligt forskningen beror det troligtvis på att de mer sällan får ett andra barn – och alltså jobbar mer – samt att de par som får fler barn ofta föder ett barn var.

•••

2. Karriärutvecklingen bromsas

Hela 34 procent av kvinnorna som varit föräldralediga någon gång under de senaste tre åren upplever att föräldraledigheten har påverkat deras möjligheter till karriärutveckling negativt, enligt Unionens undersökning bland privatanställda tjänstemän. Motsvarande andel bland män som varit föräldralediga är 13 procent.

Forskning från IFAU visar också att kvinnors chans att bli chefer avstannar när de blir mammor, medan mäns chans att bli chefer ökar när de blir pappor.

•••

3. Sjukfrånvaron ökar

Kvinnor arbetar inte bara mindre än män för att de tar ut mer föräldraledighet, vabbar mer och oftare jobbar deltid – de är också mer sjukskrivna än män.

En avgörande orsak är kvinnornas familjeansvar, enligt forskare vid IFAU, som har noterat att kvinnornas sjukfrånvaro passerar männens efter det första barnets födelse. Därefter har mammor ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappor – och skillnaderna kvarstår i 16 år. Siffrorna gäller sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar.

•••

4. Mindre pengar till pensionen

Allt ovanstående påverkar även möjligheten till ekonomisk självständighet livet ut. Kvinnor kan i genomsnitt bara kvittera ut 67 procent av mäns pension, enligt Statistiska centralbyrån.

Orsaken till den stora skillnaden är kvinnors lägre inkomster under arbetslivet – som till stor del beror på att de i större utsträckning än män jobbar deltid, tar ut föräldraledighet och vabbar.

Källor: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, rapporten ”Föräldravänligt arbetsliv 2017” från Unionen samt Statistiska centralbyrån.