Restprodukter blir framtidens biodrivmedel
9 Okt 2015 kl: 00:00

Restprodukter blir framtidens biodrivmedel

SCA anses vara ett av världens mest hållbara företag – miljömässigt, socialt och finansiellt. Hållbarhetsmålen innebär bland annat att vind­ kraftsproduktionen från SCAs skogar ska öka till 5 TWh år 2020 och att produktionen av biobräns­len från egna skogar kan ökas väsentligt. Som utvecklingschef på SCA Energy har Anders Hultgren till uppgift att skapa nya lönsamma affärer av de rest­ produkter som skogen och sågver­ken ger, såsom sågspån, bark, grenar och toppar.
– För att samla in idéer kring hur vi kan vidareförädla restpro­dukter har jag besökt konferenser och olika industrier runt om i världen men också träffat bransch­ organisationer och politiker. Dessa idé­ och inspirationsmöten har bland annat lett fram till de projekt som jag nu jobbar med – utveck­lingen av biodrivmedel och olika förnybara kemikalier som kan er­ sätta fossila produkter. Detta efter­frågas av såväl konsumenter som kemi­ och bilindustrin.

Mot en mer hållbar värld

Transporter står i dag för nästan en tredjedel av utsläppen av växthus ­gaser i Sverige så en övergång till förnybara drivmedel skulle göra stor skillnad för klimatet. Likt andra innovationer är det dock en lång väg från idé till lansering.
– Efter ett antal förstudier utre­der vi nu olika produktionstekni­ker. Först omkring år 2020 räknar vi med att våra biodrivmedel kan finnas på marknaden.
Som global aktör har SCA stora möjligheter att påverka omställ­ningen till en mer hållbar värld, menar Anders.
– SCA är Europas största pri­vata skogsägare och månar om att ha ett hållbart skogsbruk och skapa förutsättningar för alla de växter och djur som lever i våra skogar. Vi driver också sociala projekt runtom i världen, bland annat utbildar vi flickor i Syd­amerika om hygien och menstruation och kinesiska sjuksköterskor om inkontinens.

Ambitiöst hållbarhetsarbete

Anders drivs av att kunna visa goda exempel som kan lösa glo­bala miljöproblem och när han sökte sig till SCA för fyra år sedan var det just företagets värderingar och ambitiösa hållbarhetsarbete som lockade.
– Förhoppningsvis kan dessa nya hållbara lösningar spridas och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.