19 Maj 2008 kl: 00:00

Om konsten att vara yogalärare

Den skickliga yogaläraren bör vara medveten om och förstå följande begrepp enligt Dona Holleman:

1) att vara centrerad i hara

2) att vara proaktiv

3) att vara durchlässig

4) att ha schvung

Hara

En skicklig lärare måste vara centrerad i hara. Begreppet hara är japanskt och utgör tyngdpunkten på fysisk nivå och själens säte på andlig nivå. Hara återfinns i bukens nedre del, mitt i bäckenet, mellan naveln och blygdbenet.

En störning i hara försätter kroppen i obalans och medför att sinnet och känslorna kommer ur balans.

Yogaställningarna är inget annat än en omfördelning av kroppens olika delar runt hara.

Tyngdpunkten eller hara har emellertid inte bara en balanserande funktion ur ett fysiskt perspektiv utan den har också en mentalt och emotionellt stabiliserande inverkan.

Den som är balanserad i hara förblir sund på intellektuell, mental, emotionell och fysisk nivå.

Att vara proaktiv

Den som är proaktiv ligger före, planerar vad som ska hända och följer upp handlingen. Motsatsen, en reaktiv person är någon som tillåter sig att svepas med av skeendena.

En proaktiv lärare ligger alltid steget före, har en plan och förstår konsekvenserna av sin planering. Hon har ingående kunskaper om, nyttan och riskerna med den yogaställning som ska utföras. På så sätt kan hon förebygga eventuella olyckor.

En reaktiv lärare däremot har inte någon väl definierad plan och kan således endast reagera när något går på tok och försöka rätta till bäst hon kan.

En proaktiv lärare är medveten om elevens förmågor och begränsningar på mental, intellektuell, emotionell och fysisk nivå. Hon vet var hon ska stanna upp innan fysiska, mentala och emotionella problem uppstår.

Durchlässig och dess motsats, motståndsreflexen

Durchlässig är ett begrepp som Dona Holleman har lånat från hästdressyr. Det betyder ”att låta passera igenom” och betecknar en häst som är väldresserad, accepterar sin ryttares hjälper och villigt utför ryttarens instruktioner.

Begreppet durchlässig är tillämpbart på intellektuell, mental, emotionell och fysisk nivå.

Motsatsen är motståndsreflexen. Den finns hos alla levande varelser och ett redskap för vår överlevnad. Den kan också skapa problem för oss, när vi vill utforska ett nytt territorium, till exempel lära oss en ny yogaställning eller förändra vårt tänkesätt eller våra känslor.

Det är fruktan som ligger till grund för motståndsreflexen. Läraren måste vara medveten om fenomenet hos sig själv liksom hos sin elev. Hon måste kunna presentera varje ny yogaställning på ett sätt som inte väcker motstånd hos eleven.

Schvung

Schvung innebär fart och kraft, att röra sig framåt på alla nivåer, också det ett begrepp inom klassisk ridning.

En lärare som besitter schvung är i stånd att väcka den entusiasm och inre energi som eleven behöver för att gå framåt.

Dessa tre begrepp är nära förknippade med och har sin upprinnelse i hara. Läraren måste först och främst vara centrerad i hara.

Intellektuell, mental, emotionell och fysisk hälsa

En intellektuellt sund lärare studerar ständigt kroppen ur alla synvinklar och tillämpar denna kunskap i undervisningen av yogasana.

En mentalt sund lärare har en klar och tydlig bild av det som ska utföras och kan överföra denna bild i handling.

Emotionell hälsa är det som är svårast att uppnå och det som får många lärare att stupa.

Emotioner är både överförbara och beroendeframkallande. Sorg smittar, det vet nog alla. Som lärare får vi inte låta andras negativa känslor överföras på oss själva.

Forskare har funnit att emotioner i själva verket är små molekyler som kan gruppera sig tillsammans. Om vi tillåter oss att hysa negativa känslor leder detta till ett beroende som är svårt att bli av med.

Fysisk hälsa är mer en enbart frånvaron av sjukdom. En sund kropp för sig med schvung och livsglädje, även vid fysisk sjukdom.

Läraren är en förebild. Den mänskliga kroppen är som en kopiator, enligt Dona Holleman. Den kopierar det den ser och det är lärarens ansvar att presentera en sund bild så att elevens kropp kan kopiera den.

© Agneta Wirberg, 2008