22 Sep 2008 kl: 00:00

Ojämställd kompetensutveckling

Under det senaste året är det bara fyra av tio tjänstemän i det privata näringslivet som genomgått någon form av kompetensutveckling. Skrämmande låga siffror som inte alls stämmer överens med bilden av att det i privat näringsliv finns en hög medvetenhet och förståelse för vikten av kompetensutveckling. En slutsats skulle kunna vara att vi i högkonjunktur inte ”har tid” över för att arbeta med medarbetarnas och företagens utveckling. Om så är fallet, vad innebär det?

Fler män kompetensutvecklar sig

En jämförelse mellan män och kvinnor visar dessutom en skevhet i hur kompetensutvecklingen fördelats mellan könen. Varannan man anser sig ha tagit del av planerad kompetensutveckling och bara något mer än var tredje kvinna anser detsamma. Sannolikheten är hög för att det finns mer än lönerna som behöver diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ta chansen till kompetensutveckling!

Det är en strategisk fråga för företagen att aktivt arbeta med försörjningen av kompetens med tydlig koppling till företagets affärs- och utvecklingsplaner. Kompetens är en färskvara som ständigt behöver underhållas och utvecklas. Alla har ett ansvar för utvecklingen: samhället måste bidra med relevanta utbildningar, företagen måste tydliggöra kraven och avsätta resurser, medarbetarna måste se och förstå sitt behov av kompetensutveckling, samt också ta chansen när den ges.

Du som chef har ett ansvar!

När du som chef själv planerar för kompetensutveckling av dina anställda har du en viktig uppgift i att;

– Beskriva vart verksamheten är på väg och tydliggöra vilken kompetensutveckling som behövs.

– Genomföra årliga utvecklingssamtal som leder till individuella utvecklingsplaner.

– Säkerställa att det avsätts resurser, i form av tid och pengar, för att genomföra planerna.

– Följa upp att planerna genomförs och vid behov korrigera inriktningen.

– Därutöver är det självfallet viktigt att säkerställa en ”lika-behandling” av alla medarbetare och att alla former av diskriminering motverkas, även då det gäller kompetensutvecklingen.

Siffrorna är hämtade från Unionens medlemsundersökning i april 2008 där cirka 2 500 medlemmar i det privata näringslivet har svarat.

Författare: Ulf Sjöberg, chefsexpert i Unionen

Som medlem i Unionen kan du gå med i profilvalet Chef som ger dig nyheter, rapporter och både virtuella och personliga möten med andra som också är intresserade av chefs- och ledarskapsfrågor.