8 Dec 2009 kl: 00:00

Modet sviker när konjunkturen viker.

.Vi är i nu en lågkonjunktur. Trycket i affärerna minskar och det blir svårare att leverera resultat. I detta läge är det extra viktigt att chefer inte tar den enkla vägen till kortsiktiga men ohållbara resultat utan arbetar långsiktigt, sätter upp ambitiösa mål i verksamheten och hittar vägar att nå dem.

Bland chefer sprider sig i lågkonjunkturen rädslan för att misslyckas. Det leder i sin tur till dåligt ledarskap och kortsiktigt tänkande. Rädslan att förlora jobbet blir drivkraften för medarbetarna vilket tar bort engagemanget och ansvarstagandet. Detta hindrar kreativitet och långsiktiga initiativ. Resultatet blir att företag drabbas hårdare av konjunkturen än vad de skulle behöva göra.

I en analys av svenska mellanchefer som vi gjort framkommer att bara en tredjedel vågar sätta upp mål som de inte på förhand vet att de kommer att kunna nå. Mer än en av tre anser att de kan uppnå mer än vad som krävs av dem idag och ser själva ser outnyttjad potential. Hälften av mellancheferna anser att mål ska ändras om det inte ser ut som att man når dem. Hälften kan alltså redan från början kompromissa om resultatet, vilket gör att de ger upp för lätt.

Mål måste vara ambitiösa. Ambitiösa mål utmanar och leder till nya sätt att arbeta och att förändring kommer till stånd innan det är kris. Rimliga mål leder till att företag fortsätter i gamla spår och inte ändrar på sig förrän det är för sent. Mål måste också formuleras så att de leder till långsiktigt hållbara resultat i både hög- och lågkonjunktur. Ett sätt är att formulera dem så att de mäter prestationen och inte konjunkturen. De kan vara satta i förhållande till ett branschsnitt eller ett konjunkturrensat index. Det ger mått som visar den verkliga arbets- och ledningsinsatsen.

Det är viktigt att företagsledningar i lågkonjunkturen inte hamnar i fällan att bara använda piska som styrmedel. Företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med att skapa en företagskultur som involverar medarbetaren, där medarbetarna uppmuntras att sätta upp ambitiösa mål och där rädslan att misslyckas inte styr, kan vara framgångsrika även när konjunkturen är sämre. De ambitiösa målen kombineras med ett aktivt och öppet samarbete inom företaget för att hitta rätt verktyg för att uppnå dem. Detta leder också till ökat engagemang och ansvarstagande och ännu bättre resultat när konjunkturen vänder igen.

Det är lika lätt att ta åt sig äran för resultat som beror på högkonjunktur som det är att ta lågkonjunkturen till intäkt för dåliga resultat. Bra företagsledare arbetar långsiktigt och ingjuter mod i sina medarbetare att våga sätta ambitiösa mål. Det skapar sunda företag och minskar effekterna av en lågkonjunktur.

Mathias Bönnemark, VD för Qeep Sverige AB