Här finns ekonomjobben – bransch för bransch
26 Maj 2009 kl: 00:00

Här finns ekonomjobben – bransch för bransch

IT och telekom

Andelen 40-talister i IT – och telekombranschen är förhållandevis låg. Dessutom finns det en tendens att arbetsgivarna försöker säga upp personal innan de pensioneras, för att kunna ersätta dem med personer med färskare kompetens. Det är en ständig växling och den kommer troligen inte att påverkas av 40-talistgenerationens pensionsavgångar.

Största förändringen i branschen: Efter 1990-talets bubbla, och kraschen som följde under de första åren på 2000-talet, har företagen minskat personalstyrkan. Enklare arbetsuppgifter, som tidigare kunde vara en väg in för en nyutexaminerad, läggs i dag ofta ut på företag i andra länder.

Här finns de flesta jobben: Eftersom det har blivit svårare att få jobb efter examen är det färre som väljer att inrikta sig mot IT och telekom. Därför kommer det inom några år förmodligen att vara en brist på utbildad personal i branschen. Flest jobb kommer att finnas i den privata sektorn.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Att bara ha goda kunskaper om IT – och telekom är förmodligen inte tillräckligt i framtiden. Skaffa därför hellre kunskap om någon bransch som intresserar dig, fördjupa dig i den, och sök dig till IT -jobb inom det området.

Universitet och forskning
Av forskarna och lärarna på de ekonomiska fakulteterna på Sveriges universitet och högskolor är runt 350 över 55 år, enligt Sveriges universitetslärarförbund. Många av dem kommer troligen att välja att stanna kvar på sin tjänst tills de är 67 år. Därmed mildras effekterna av pensionsavgångarna och skjuter rekryteringsbehovet några år framåt. Eftersom det utbildas många nya forskare nu, blir det med största sannolikhet inte någon brist på personal framöver.

Största förändringen i branschen: De senaste åren har utbyggnaden av universitet och högskolor varit omfattande, med fler lärosäten och fler platser på utbildningarna som följd. Att samtliga gymnasieutbildningar ger högskolebehörighet har också bidragit till att öka trycket. Följaktligen har behovet av universitets- och högskolelärare ökat markant.

Här finns de flesta jobben: Det är hård konkurrens om forskartjänsterna. Men i en jämförelse mellan nationalekonomi och företagsekonomi verkar det ändå som om det kommer att vara något lättare att slå sig fram inom företagsekonomin. Det är förmodligen en effekt av att det är lättare för företagsekonomer att få jobb i näringslivet, vilket leder till att färre är kvar och konkurrerar om tjänsterna på universiteten och högskolorna. Chanserna till en forskningsinriktad tjänst ökar betydligt om man är beredd att flytta till något av de mindre lärosätena.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Skriv en bra uppsats och odla goda kontakter med institutionen. Det är de akademiska meriterna och en glöd för ämnet som lättast ger dig en fot in i forskarbranschen.

Revision
Av de godkända eller auktoriserade revisorerna som i dag arbetar på olika revisionsbyråer, är närmare 1 100 födda på 1940-talet, enligt Statliga revisorsnämnden. Av dessa kommer de allra flesta att ersättas av nya personer. Arbetsmarknadsprognoser visar ett ökat behov av att anställa revisorer på många håll i landet framöver. Revisorernas arbetsmarknad har gynnats av den ekonomiska utvecklingen inom svenskt näringsliv. Sysselsättningen har ökat sedan sekelskiftet och antalet verksamma inom yrket har fördubblats.

Största förändringen i branschen: Nya lagar och regler har inneburit mer jobb för revisorer vilket har gynnat arbetsmarknaden. Från att ha rekryterat noggranna och samvetsgranna revisorer är siktet nu inställt på personer som kan arbeta mer som säljande och rådgivande konsulter. Dagens revisor arbetar nära sina kunder, som en sorts rådgivare och vägledare.

Här finns de flesta jobben: Det rapporteras om brist på utbildade revisorer regionalt – främst gäller det större städer. På mindre orter finns det inte lika många lediga jobb. De som efterfrågas mest är revisorer med yrkeserfarenhet och med specialistkunskaper. Redovisningsekonomernas arbetsmarknadsläge har däremot försämrats något under konjunktursvackan som varit. De senaste två åren har ett visst överskott på arbetssökande redovisningsekonomer uppstått på många håll i landet.

Så ska du göra för att bli attraktiv: De allra flesta revisionsbyråer vill att du åtminstone uppfyller de teoretiska kraven för auktorisation (läs mer på revisorsnamnden.se). Eftersom det är ett arbete med mycket kundkontakter behövs också ett stort mått social kompetens. Du ska tycka om att umgås med folk, helt enkelt. Det är därför en fördel om du har föreningserfarenhet och bra referenser från tidigare arbete att visa upp.

Managementkonsulter
De svenska företagen inom managementbranschen har i stort sett inte anställt några nyutexaminerade alls och de stora globala konsultföretagen har rekryterat färre än tidigare. Det verkar inte heller bli några stora förändringar i och med att 40-talisterna går pension. Runt 300 personer beräknas försvinna från branschen av den anledningen de närmaste åren, om man tittar på Juseks medlemssiffror.

Största förändringen i branschen: De senaste åren har varit riktiga katastrofår och branschen har halverats. Men nu ser det ljusare ut och arbetsmarknaden förbättras för managementkonsulter.

Här finns de flesta jobben:
Vill du satsa på en karriär inom konsultbranschen bör du börja som junior- eller assisterande konsult. Det kan vara bra att rikta in sig på de största konsultföretagen, där de flesta jobben finns. Störst är de globala bolagen, som McKinsey, Accenture och Boston Consulting Group.

Så ska du göra för att bli attraktiv:
Det låter som en klyscha, men du behöver vara mycket engagerad och driven om du ska ha chans att slå dig in i konsultbranschen. Dessutom bör du vara stresstålig och beredd att jobba mycket. Det är bra om du har tidigare erfarenheter från olika företag och branscher, eftersom det är omväxlande problemställningar konsulterna ställs inför. För att fånga arbetsgivarnas uppmärksamhet är det viktigt att ha särskilda meriter utöver själva examen.

Offentlig sektor
En generationsväxling väntar inom den offentliga sektorn fram till år 2015. Det finns stora möjligheter inom kommun och landsting, som i dag sysselsätter relativt få civilekonomer. Många av dem som i dag är anställda med en utbildning motsvarande en gymnasieekonom kommer förmodligen att ersättas av civilekonomer.

Största förändringen i branschen:
Framöver kommer det att ställas högre krav på ekonomifunktionen i olika förvaltningar, eftersom verksamheterna ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Det råder hårda budgetkrav inom den offentliga sektorn, vilket innebär ett hinder för nyanställningar. Budgetrestriktioner har bidragit till att medelåldern bland de anställda ökar och på sikt betyder det ett stigande behov av nyrekryteringar.

Här finns de flesta jobben:
De statliga affärsverken och de olika kommunala bolagen sysselsätter allt fler ekonomer. Kommunala verksamheter anställer ekonomer på kvalificerade handläggartjänster. Inom kommunerna finns det dessutom stora möjligheter att nå chefspositioner, eftersom medelåldern bland cheferna är hög. Även på landstingen går det att se ett ökat antal sysselsatta civilekonomer.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Det är alltid bra att kombinera sin utbildning med utlandsstudier, språk, allmänna datakunskaper och teknik. Se till att skaffa dig arbetslivserfarenhet under studietiden, från vilket arbete som helst.

Jobba utomlands
Det är inte riktigt möjligt att ge någon siffra på hur många tjänster utomlands som kommer att bli lediga i samband med 40-talisternas pensionsavgångar, men troligtvis blir
det inte så många. För många är utlandstjänsten en start på karriären, och de flesta väljer att flytta tillbaka till ett arbete här i Sverige efter några år utomlands.

Största förändringen i branschen:
Svenska företag har etablerat sig på nya marknader främst Kina och Indien. Ett ökat resande och fler möjligheter till att åka på utbyte i andra länder har förmodligen bidragit till det ökade intresset av internationella arbeten.

Här finns de flesta jobben:
Inom EU finns främst jobb för nationalekonomer och revisorer, men det finns även en del tjänster som projektassistent, juniorhandläggare och liknande arbeten. Dessa är det dock stor konkurrens om. Sedan finns förstås jobb inom den privata sektorn som företagssäljare, inköpare, produktchef och marknadschef inom företag med en utländsk marknad. Nya stora marknader är Kina och Indien och i takt med att svenska företag etablerar sig på den internationella arenan ökar också möjligheterna till arbete i dessa länder.

Så ska du göra för att bli attraktiv:
En karriär utomlands kräver självklart en kännedom om landets språk. Det är också smart att skaffa sig information om landets näringsliv och marknad. Kombinera gärna dina ekonomistudier med andra ämnen för att få ett helhetsperspektiv. Historia, religion eller statskunskap kan vara bra inriktningar.

Marknadsföring/reklam
Det här är en bransch som kännetecknas av konjunkturkänslighet. Arbetsmarknaden för marknadsförare har varit svår sedan IT-bubblan sprack. Men nu rekryteras fler marknadsförare igen, både som ersättning för medarbetare som slutar och nyanställningar. Men även om det ser ljusare ut nu, är det långt ifrån lätt att få jobb. Branschen är populär och det är ett stort överskott på arbetssökande. Svårast är det för nyutexaminerade och bland dem är arbetslösheten fortfarande hög. För tio år sedan var ofta assistentjobb en väg in på arbetsmarknaden, men nu har dessa typer av jobb rationaliserats bort.

Största förändringen i branschen: Inom den offentliga sektorn börjar det hända saker på marknadsföringsfronten. Kommuner, myndigheter och landsting har insett att de behöver nå ut med ett budskap och därmed skapas där nya jobbmöjligheter för marknadsförare. Annonsmarknaden har också fått ett uppsving de senaste åren, vilket gynnar reklamyrkena.

Här finns de flesta jobben: Marknadsförare är en ganska ung yrkeskår, vilket gör att antalet jobb inte kommer att öka när 40-talisterna går i pension. Men som nyutexaminerad marknadsförare behöver du inte hänga läpp för det. 40-talisterna har haft en del tjänster med marknadsföringsinriktning, trots att de inte haft den utbildningen. Dessa tjänster kommer nu att ersättas av marknadsförare med en akademisk utbildning. Konsultverksamheten inom reklam och marknadsföring är ett område som går bra för tillfället.

Så ska du göra för att bli attraktiv: För att arbeta inom reklam- och marknadsföringsbranschen krävs lite mer än inläst kunskap. Det är ett ”talangyrke” som kräver ett visst mått av fallenhet. I takt med att kraven ökar specialiseras också tjänsterna för marknadsförarna. Som marknadsförare i dag bör du inrikta dig mot något unikt, som till exempel juridik, psykologi eller media. Du ska inte vara kräsen vad det gäller anställningsformen – var beredd på att arbeta i projekt, som frilansare – eller på att ta ett vikariat. Att ha säljerfarenhet är meriterande och att börja som säljare kan vara en väg in i ett attraktivt företag.

Handel
Det har skett ett lyft inom försäljning och handel tack vare några år med god konjunktur. Det har även påverkat arbetsmarknaden inom just handeln. Antalet ekonomer som jobbar inom handelsföretag har ökat och kommer även i framtiden att öka, även om branschen också genomgår rationaliseringar. En stor del av arbetsmarknaden består av företag inom
industrin och industrinära verksamheter vilket gör ekonomer med teknisk inriktning är särskilt attraktiva.

Största förändringen i branschen: Då medelåldern är relativt hög väntas en hel del pensioneringar i handelsföretagen inom en fem- till tioårsperiod. Men i sin helhet står handeln inför andra pågående förändringar som påverkar arbetsformen; till exempel en starkare utveckling mot telefonförsäljning och försäljning via Internet.

Här finns de flesta jobben: Arbetsmarknaden ser bra ut för yrken som företagssäljare, inköpare och andra företagsrelaterade försäljningsyrken. Högskoleutbildade är särskilt eftertraktade eftersom företag kräver högre utbildningsnivå på sina anställda. AMS prognos inför 2005 visade på en ökning med 4 000 personer inom branschen*.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Allmänt gäller det att bredda sin kompetens med kunskaper i olika språk. Utöver det är det en god idé att ha en teknisk orientering, kanske en kompletterande teknisk utbildning, eftersom en stor del av arbetsmarknaden består av industriföretag.

Tillverkningsindustrin
Det är inte några stora pensionsavgångar som väntar. Bara tio procent av ekonomerna i tillverkningsindustrin tillhör 40-talistgenerationen, enligt Civilekonomernas statistik. Men det blir ändå en förändring av strukturerna på arbetsplatserna i tillverkningsindustrin de närmaste åren. På många av de tjänster där det i dag sitter personer utan en ekonomutbildning, till exempel mellanchefer och produktchefer, kommer förmodligen civilekonomer att tillsättas.

Största förändringen i branschen: Många enklare arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin har antingen automatiserats eller lagts ut på företag i andra länder. Bättre redovisnings och bokföringsprogram har minskat behovet av redovisningsekonomer. Arbetsuppgifterna för ekonomerna har därför snarare blivit att analysera affärsprocesser och göra kalkyler och vinstberäkningar.

Här finns de flesta jobben: Samtidigt som de ekonomer som är inriktade på affärsprocesser och vinstberäkningar får ett litet uppsving får redovisningsekonomerna det lite kärvare. Det här är en internationell arbetsmarknad, och det kan finnas bra möjligheter att få jobba utomlands några år.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Det är bra att kombinera utbildningen med språk, data och teknik. Läs gärna några kurser på universitet utomlands. Praktikplats och projektarbete är ofta en god väg in i företagen. Och så kan du satsa lite tid på föreningsarbete under studietiden. Där kan du knyta kontakter som kan vara bra att ha när du väl söker jobb.

Bemanningsbranschen
Bemanningsbranschen kommer troligen inte att påverkas nämnvärt av 40-talisternas pensionsavgångar. Det är mest yngre och relativt nyutexaminerade som arbetar där. Däremot finns det en del som talar för att branschen kommer att expandera ordentligt de närmaste åren. Jämfört med många andra l��nder i Europa, så är branschen inte stor i Sverige.

Största förändringen i branschen: Orsakerna till att företag hyr in personal har förändrats de senaste åren. För fem år sedan togs personal in när någon anställd var sjuk eller föräldraledig. Nu vänder sig företag till bemanningsbranschen när de inte har tillräcklig kompetens för ett projekt. Dessutom handlar det ofta om längre uppdrag nu, eftersom det snarare är förstärkning av kompetens än vikariat vid kortare sjukdomar som är anledningen till inhoppet.

Här finns de flesta jobben: Snart kan det bli brist på ekonomer i branschen. Störst efterfrågan kommer det att bli på redovisningsekonomer, redovisningsansvariga, controllers och controllerassistenter. Den danska marknaden är gynnsam för ekonomer och där finns jobb för nyexaminerade.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Du kan behöva ta ett första uppdrag som du är överkvalificerad för, men redan nästa uppdrag kan innebära större ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Av naturliga skäl är det bra om du är öppen för att träffa nya människor och har lätt för att lära.

Bank, försäkring och finans
Av de anställda inom banker, försäkringsbolag och finansbolag är drygt 10 000 födda på 1940-talet, enligt statistik från Finansförbundet, Försäkringstjänstemannaförbundet och Jusek. Det är dock inte troligt att alla dessa kommer att ersättas med ny personal. Behovet av personal med kompetens inom bank och försäkringsområdet har minskat under flera år. Finansbranschen börjar återhämta sig efter ett par kärva år. Men för tillfället råder det överskott på utbildade inom samtliga yrkesinriktningar, till exempel finansanalytiker, marknadsanalytiker och kapitalrådgivare.

Största förändringen i branschen: Allmänheten har blivit mer intresserad av privatekonomin och utvecklingen har lett till ökade behov av välutbildad arbetskraft. Samtidigt kan många bankärenden nu göras via Internet. Försäkringsbranschen har en svag arbetsmarknad, men samtidigt är det fler yrken än förut i branschen som kräver högskoleutbildning.

Här finns de flesta jobben: Det finns en viss optimism när det gäller utsikterna de närmaste fem åren. Bankerna har hög medelålder och vill gärna få in yngre medarbetare.

Så ska du göra för att bli attraktiv: Banker och kreditinstitut erbjuder ett mycket brett register av tjänster och bankanställda behöver därför ha en bred kompetens. Kunskaper i språk och data är bra. Dessutom bör du satsa på att skaffa dig kunskaper i något av de stora affärssystemen.