14 Apr 2009 kl: 00:00

Fastighetsförvaltning – underutvecklad bransch

Vad är orsaken och vad kan göras bättre?

* Utbildning har dragits igång, bl.a. Malmö Höägskola som börjar få ett bra rykte omkring sig. På några års sikt kommer detta resultera i att branschen får tillgång till fräsch kunskap och hungriga personer som aktivt valt fastighetsbranschen med oilka inriktningar, till sin bransch. En stor och säkerligen förändrad arbatsmarknad väntar då det också står ett stort generationsskifte för dörren.

* Fega förvaltnings/fastighetschefer finns det tyvärr för många av. De finns en stark ”kompiskultur” där man år efter år fortsätter att handla med samma personer/leverantörer som man alltid gjort för att det känns tryggt och säkert och man behöver inte anstränga sig för att skapa nya kontakter. Det görs för få kvalificerade upphandlingar. Det gäller framgent att vara professionell kompis med sina leverantörer och absolut inte vara rädd för att byta. Teckna avtal med korta löptider. Det får leverantören att stå på tå och möjlighet för beställaren att sätta press och se till att man får vad som är avtalat.

* Lathet. Resonemanget kretsar ofta kring att befintliga avtal och kontakter är det bästa för då vet man vad man får. Detta är oftast fel för man vet inte vad alternativet är. En aktiv dialog med sin leverantör är alltid ett bättre alternativ. Var aktiv, rondera din fastighet oaktat du är chef, förvaltare, tekniker eller vaktmästare. Det gäller att känna ett personligt ansvar och det kommer givetvis ifrån att man vet vartåt man ska gå. Ledningen för företaget måste vara ytterst tydliga med vad man eftersträvar och vilken målsättning företaget har – det motverkar lathet.

* Ägandet kan man svårligen påverka. Däremot kan man sätta press och arbeta proaktivt, komma med förslag till förbättringar av processer, interna såväl som externa, bygga nätverk och benchmarka och begära tydlighet från ledningsnivå ner genom hela organisationen.

* Fel eller otydligt fokus. Många i branschen har inte klart för sig företagets affärsidé och vilket resultat som eftersträvas/gäller. Olika bolag har givet olika mål och det gäller att det är tydligt för alla medarbetare, chef till receptionist. Ofta likställs förvaltningsorganisationen med att göra av med den budget som man lagt och fått godkänd. Inget kan vara mer felaktigt oaktat du arbetar i ett statligt eller privat AB. Det gäller givet att arbeta så effektivt som möjligt.

Min korta slutsats är att det gäller att göra branschen attraktiv genom att marknadsföra den så att hungriga personer gör ett eget aktivt val att kliva in i branschen. Det finns stor utvecklings-potential och många möjligheter till att göra karriär. Fastighetsbranschen har givet ett stort ansvar att marknadsföra sig som just bransch.

Se till att utmana de förvaltnings/fastighetschefer som suttit för länge på sina positioner genom att själv ta initiativet, påpeka vitsen med upphandling i konkurrens, nya kontakter och komma med proaktiva förslag till förändring.

Som chef har man ett absolut ansvar att tillse att anställda gör rätt saker. Detta torde vara det enkla med rätt personer i ledande ställning.

Ägarfrågan kan man kanske lämna för stunden. Under rådande konjunktur är det också svårt att säga vilken väg det kan ta men institutioner kommer alltid att inneha ett stort fastighets-bestånd som en del i sin långsiktiga strategi.

Fokus – jag är helt övertygad om att det här finns avgrundsdjupt mycket att göra i varenda förvaltnings/fastighetsbolag i Sverige.

Här finns jobb för fler!