16 Jun 2008 kl: 00:00

Biogasproduktion – klassificering och tillåtlighet

Småskalig biogasproduktion som sätts i system är ett helt nytt fenomen i Sverige och även Europa. Genom att röta gödsel ute på lantbruk i gårdsnära biogasanläggningar och sedan sammanlänka dessa med hjälp av gasledningar, kan storskaliga biogasvolymer uppnås samtidigt som fördelarna med småskaligheten behålls.

Ett helt nytt koncept som Biogas Brålanda föranleder dock flertalet intressanta juridiska spörsmål. Är biogödseln att betrakta som avfall? Skall rötsubstratet hygieniseras? Är biogasframställning en miljöfarlig verksamhet? Dessa frågor, och fler, besvaras i min D-uppsats som finns att ladda hem här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-1813