5 karriärutvecklingstrender som påverkar alla arbetsgivare
1 Apr 2020 kl: 00:00

5 karriärutvecklingstrender som påverkar alla arbetsgivare

Oavsett hur du väljer att definiera vad karriär handlar om så finns det ett antal faktorer som just nu förändrar förutsättningarna, både för oss som enskilda och för arbetsgivare.  

#1 Karriärer är allt mer svårplanerade

Då förutsättningarna för våra karriärval är i ständig förändring, blir det för de flesta knappast meningsfullt att långtidsplanera sin karriär. Istället handlar det om att kontinuerligt prova, utforska och fatta nya beslut om lärande och roller. Indiska datajätten Tata Communications är en arbetsgivare som tagit fasta på detta. Bland annat har man skapat en intern marknadsplats för aktuella projekt och tjänster. Detta mot bakgrund av att deras anställda efterfrågat en gig-liknande upplevelse där de kan söka sig till nya projekt, utvecklas och förändra sina roller kontinuerligt. 

#2 Mot ett ”frilansar-mindset”

Utvecklingen mot att en allt större andel av arbetskraften arbetar som frilans/projektanställda/egenföretagare kommer att fortsätta enligt de flesta bedömare. Anledningen är framför allt att organisationer befinner sig in en snabbt föränderlig värld där förmågan att knyta till sig rätt kompetens vid rätt tillfälle blir allt mer central. Även om du är anställd kommer din karriär att vinna på att du betraktar dig själv som en frilansare, där du tar kommandot över din kompetens, ditt professionella nätverk, ditt lärande, dina arbetsuppgifter och din leverans av värde.

#3 Kunskap som färskvara

Ny teknik och förändrade kundbehov och beteenden förändrar spelreglerna i snabbt takt inom de flesta branscher. Detta innebär att nya företag, jobb och arbetsroller skapas samtidigt som andra försvinner. Inom området IT/Data visar studier att livslängden på kunskap är ca 12-18 månader, inom andra områden är den ofta något längre. Att inte utvecklas innebär med andra ord en stor risk karriärmässigt. En studie av Linkedin visar att 70 procent av de svarande ansåg att deras kompetens inte kommer att räcka till inom 4-5 år. För att behålla talanger behöver arbetsgivare med andra ord kunna erbjuda utveckling, vilket understryks av att 42 procent i en undersökning av Cap Gemini säger att de troligtvis kommer att lämna sin nuvarande arbetsgivare på grund bristfälliga möjligheter till utveckling.  

#4 Återkommande kompetensskiften 

Enligt studier av Deloitte säger 7 av 10 företagsledare att de inte har de kompetenser som krävs inom organisationen för att kunna möta de krav som kommer at ställas i framtiden. Allt fler arbetsgivare lägger därför numera in förmågan att ställa om och hantera ett karriärskifte som en viktig erfarenhet hos kandidater. En tidigare genomförd undersökning av Hays visar att 77 procent av de tillfrågade arbetsgivarna sade att de premierar jobbsökande som har återkommande erfarenhet av kompetensväxling, det vill säga personer som har visat att de kan lära sig radikalt nya saker löpande under sitt arbetsliv. 

#5 Ökat behov av självledarskap

Historiskt har vi varit vana vid att vår utveckling i stor utsträckning varit styrd och utstakad av först skola och sedan arbetsgivare. Med en någorlunda förutsägbar omvärld har det funnits en beredskap hos arbetsgivare att erbjuda tydliga utvecklingsvägar för de anställda. Idag är det få arbetsgivare som har möjlighet att uppfylla detta, åtminstone för det stora flertalet anställda. Detta innebär att var och en behöver ta ett större aktivt ansvar för sin professionella utveckling genom att bland annat:

  • Kontinuerligt uppdatera den egna kompetensen – beredskap för kompetensskiften och karriärbyten 
  • Lära sig kunna samarbeta i projekt och utnyttja mobila arbetsverktyg och molntjänster
  • Odla generella förmågor kring att hantera förändring och osäkerhet
  • Ha vanor och verktyg för att hantera sin egen tid och hälsa 
  • Utnyttja interna och sociala plattformar för att synliggöra den egna kompetensen, delta i konversationer och bygga nätverk

För arbetsgivare handlar det om att förse medarbetarna med verktyg och lärandeplattformar som underlättar självledarskapet.