5 anledningar till att lämna Sverige
14 Okt 2013 kl: 00:00

5 anledningar till att lämna Sverige

1. Högre lön

De svenskar som har studerat utomlands har högre lön och fler arbetade timmar per månad än de som inte har den bakgrunden. Sambandet mellan utlands-studier och inkomstnivå är däremot inte fastställd. En förklaring kan vara att de som väljer att studera utomlands ofta är mer ambitiösa och motiverade. En annan förklaring kan vara att utlandsstudier i allmänhet kan fungera som en sorteringsvariabel för arbetsgivarna.

2. Få jobb på storföretagen

Myndigheter och större företag visar ett större intresse än andra arbetsgivare för utlandserfarna medarbetare. Det beror på att mindre företag inte är lika verksamma internationellt. De som i framtiden ser sig arbeta i ett stort, internationellt verksamt företag kan alltså ha stor nytta av att skaffa sig internationell erfarenhet.

3. Större chans att bli chef

Utlandserfarenhet kan öka sannolikheten att bli chef i fram-tiden. Det kan även ge dig högre lön, speciellt om du är kvinna. Inkomstgapet mellan kvinnor som har och som inte har utlandserfarenhet uppgick till drygt 7 600 kronor 2008. Kvinnor med utlandserfarenhet har också haft en något snabbare inkomsttillväxt än genomsnittet.

4. Mersmak

Internationella forskningsstudier visar att sannolikheten att bosätta sig utomlands senare i livet är högre för personer som har studerat utomlands än för personer som har studerat på hemmaplan.

5. Konkurrensfördelar

I 99 fall av 100 är det en fördel att ha internationella erfarenheter, om arbets-givarna ställs inför en situation där de måste välja mellan personer som har samma kvalifikationer i övrigt.

Källa: SCB, Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2011, Arbetsgivarens syn på utlandserfarenhet – en rapport från Svenskt Näringsliv, Sacos rapport Akademikers utlands­erfarenheter och inkomster 2011.