10 Jun 2014 kl: 00:00

Mycket kraft i Haninge kommun

I Haninge byggs det för fullt; bostäder, skolor, kontor och handel. Här ökar antalet invånare stadigt och inom kommunen finns många kvalificerade tjänster inom olika områden. Något som skiljer en kommun från ett privat företag är att det även finns andra mål än ekonomisk vinning. Hos en offentlig arbetsgivare är du med och skapar välfärd och en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Civilingenjören Mats Norrbom har en lång karriär bakom sig som både konsult i det privata näringslivet och inom offentlig förvaltning. Numera arbetar han som förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun.

Mats har jobbat med
det mesta inom samhällsbyggnad under sitt yrkesliv och har alltid varit intresserad av samhällsutveckling. På senare år har han dock fokuserat mer och mer på chefs- och ledarskapsfrågor.
– Det är stimulerande att arbeta med nya idéer och vara med och utveckla människor. Vi jobbar direkt med verkligheten och får se slutresultatet. Vi är med och formar morgondagens samhälle, vilket förstås är en spännande utmaning. Inom offentlig förvaltning får du jobba med varierande uppgifter och en bred verksamhet. Du blir dessutom väldigt intressant för näringslivet om du har erfarenhet av den offentliga sidan, konstaterar han.

Haninge kommuns vision är att bli Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och bedriva den bästa kommunala verksamheten. Det finns mycket kraft i kommunen och man har jobbat strategiskt och strukturerat med att ta fram en gemensam kultur och värdegrund – inte minst inom stadsbyggnadsförvaltningen.
– Vi kallar det ”förhållningssätt” och det kan sammanfattas genom att vi i organisationen ser helheten, ger varandra återkoppling och är professionella, prestigelösa och visar engagemang.

En gemensam kultur och tydliga mål är enligt Mats nyckeln om man ska leda framgångsrika organisationer.
– Medarbetarna måste självklart vara med och forma kulturen, det vill säga vad de välformulerade meningarna står för i praktiken. Det har vi gjort genom arbetsplatsträffar där vi låtit medarbetarna ta fram olika exempel och förklaringar till de olika värdeorden. När det gäller exempelvis prestigelöshet handlar det för oss i praktiken om att våga be om hjälp och att alltid dela med oss av våra kunskaper till varandra.

Haninge kommun är mån
om att erbjuda medarbetare olika karriärvägar, både specialistkarriär och som chef. Som medarbetare har du årligen mål- och resultatsamtal med din närmaste chef. Där skapas förutsättningar för att växa och bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Samtalet lägger grunden för medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner.

– Vi lotsar fram medarbetarna, har bra chefer och tydliga utvecklingsplaner. Det krävs en prestigelöshet bland medarbetare och en bra kultur för att lyckas. Vi har skapat en lärande organisation och släpper fram unga tidigt i organisationen.