Sykepleier 100% stilling, fast, v/Aure sykehjem

Sykepleier 100% stilling, fast, v/Aure sykehjem, 2. gangs utlysning


Ved Aure sykehjem er det ledig 100% fast stilling som sykepleier. Turnus med dag og kveldsarbeid, arbeidhelg hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.


Beskrivelse


Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Stillingen som utlyses vil rullere mellom disse to avdelingene. Avdelingen har nært samarbeid med leger, ergo – og fysioterapitjenesten i kommunen.

Aure sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i pleie og omsorgstjenestene i Aure kommune, og innehar i dag 23 plasser fordelt på fire avdelinger. Sykehjemmet har ca 20 faste årsverk.

Sykehjemstilbudet i kommunen har blitt mer spisset de siste årene da en i Aure kommune har valgt å organisere de fleste av heldøgns omsorgsplasser som omsorgsboliger. I sykehjemmet tilbyr en korttidsopphold for rehabilitering, utredning/behandling og avlasting. En tilbyr også langtidsopphold for brukere som er for syke og har for sammensatte lidelser til å kunne nyttiggjøre seg tilbud om bemannet omsorgsbolig. Sykehjemmet har også mottak av ø-hjelps pasienter fra legevakt.Om stillingen


Sørge for nødvendig helsehjelp samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk.

Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte bruker.

Samarbeide med pårørende, familie og samhandling med interne og eksterne instanser.

Sykepleiefaglig ansvar for primærgrupper og enheten for øvrig.

Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring for medarbeidere.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en autorisert sykepleier som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.

Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt.

Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din.

Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon. I Aure kommune benyttes programvaren ”Gerica”.

Du må også ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.Lønns- og arbeidsbetingelse


Som rekrutteringstiltak gis et kronetillegg etter tabell slik:

0 år ans.: kr 60.000,-. 2 år ans.: kr 50.000,-. 4 år ans.: kr 40.000,-. 6 år ans.: kr 30.000,-. 8 år ans.: kr 20.000,-.
Du omfattes også av lokal lønnsstige: kr 4.000,- i tillegg ved 12 års ans. Ytterligere kr 4.000,- i tillegg ved 14 års ans.
Ytterligere 8.000,- ved 16 års ansSøknad sendes


Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Søknadsfrist: 08.11.2020

Kontaktperson:

Silje Fjelnset

mob: 41424386


Aure kommune

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder.

Ansök