Kvalitetssjef

Kvalitetssjef


Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Luftfartstilsynet utarbeider nasjonalt regelverk innen luftfart og implementerer europeisk luftfartsregelverk i Norge. Vi bistår Samferdselsdepartementet i forbindelse med utredninger og andre større saker innenfor luftfarten, og er representert i internasjonale organisasjoner på luftfartsområdet med stor betydning for Norge. Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og bidra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Videre arbeider vi med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje. Vi ivaretar også arbeidstilsynsfunksjonen for flygende personell, og ser til at flypassasjerenes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Kvalitetssjefen har et selvstendig ansvar for kvalitetsfaget i Luftfartstilsynet og skal gi nødvendige føringer i organisasjonen slik at system for kvalitetsstyring er i samsvar med kravene i gjeldende regelverk, kvalitetsstandarder og interne prosedyrer, samt at prosesser som er nødvendige i systemet for kvalitetsstyring etableres, iverksettes og holdes ved like.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver


Ansvar for å drifte kvalitetsarbeidet i organisasjonen gjennom interne revisjoner og ved å følge opp interne og eksterne avvik/funn.

Overvåke at Luftfartstilsynets kvalitetssystem er implementert og blir utviklet i overensstemmelse med internasjonale forpliktelser og egne vedtatte standarder.
Motivere og kontrollere at ledere og medarbeidere etterlever de besluttede prosesser, prosedyrer og grensesnitt som kvalitetssystemet beskriver.

Holde seg kjent med utviklingen av kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer innen internasjonal luftfart, samt kvalitetsstyringssystemer generelt.
På forespørsel fra fagavdelingen bidra til standardisering av Luftfartstilsynets vurderinger av eksterne organisasjoners kvalitets- og sikkerhetsstyringssystem.[I1]

Koordinere intern planlegging og bistå ved eksterne revisjoner av Luftfartstilsynets organisasjon.
Representere Luftfartstilsynet i relevante nasjonale og internasjonale fora for kvalitets- og sikkerhetsstyringsmetoder.

Inneha rollene som Compliance manager i Luftfartstilsynet, Nasjonal standardiseringskoordinator (NSC) for EASA og National Continuous Monitoring Coordinator for ICAO.
Utføre øvrig saksbehandling innen eget eller avdelingens ansvarsområde.Kvalifikasjoner


Søkeren må ha relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende, og ha dokumentert kunnskap om moderne kvalitetssikringssystemer, gjerne være sertifisert kvalitets- og revisjonsleder. For kandidater med lang og relevant erfaring kan dette kompensere for formell utdannelse.

Stillingen krever at man har god kompetanse på kvalitetssystem, standardisering, metodikk og arbeidsprosesser og god innsikt og forståelse for kvalitetsarbeid.

Erfaring med kvalitetsarbeid og erfaring fra revisjonsvirksomhet og oppfølging av revisjoner, samt erfaring fra tilsvarende eller liknende funksjon innen moderne kvalitets- og sikkerhetsstyringsarbeid vil vektlegges.

Det er ønskelig med kjennskap til relevante standarder (ISO) og erfaring fra eller kjennskap til luftfartsbransjen og/eller erfaring fra offentlig sektor.

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk og god kjennskap til IKT-verktøy.

Man må kunne fylle kravene som stilles til godkjent bakgrunnssjekk eller sikkerhetsklarering.Personlige egenskaper


Som kvalitetssjef i Luftfartstilsynet må du ha interesse for kvalitetsstyring og utvikling, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt være flink til å motivere.

Du har en tillitsskapende fremtreden, og evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig.

Kvalitetssjefen må være beslutningsdyktig, ha høy integritet og god rolleforståelse.Vi tilbyr


Luftfartstilsynet kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

Lønn iht. kvalifikasjoner som seniorrådgiver SKO 1364 etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr 864 100 – 910 000,- Ved særskilt kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt. Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi praktiserer fleksibel arbeidstidsordning, har treningsrom og tilskudd til trening, parkeringsgarasje og kantine.
Samt gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.

Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.


Kontakt

Søknadsfrist: 09.05.2021

Arbeidsgiver: Luftfartstilsynet

Sted: BODØ

Stillingstittel: Kvalitetssjef

Inger-Hilde Tobiassen

Strategidirektør

Telefon: 957 57 008

Mail: [email protected]Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. Vi er lokalisert i flotte lokaler på kaikanten i Bodø sentrum.

Ansök