Exjobb: Hantering av byggnadsinformation och CoClass i fastighetsförvaltningen

Exjobb: Hantering av byggnadsinformation och CoClass i fastighetsförvaltningen


Välkommen till en värd full av möjligheter! Specialfastigheter är ett statligt ägt bolag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 30 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 170 medarbetare.

Bakgrund


Det branschgemensamma klassifikationssystemet CoClass har successivt arbetat sig in i den svenska byggbranschen för att ersätta det tidigare systemet BSAB 96.

Samtliga aktörer inom byggsektorn ska få en gemensam terminologi för att utbyta och komplettera information med varandra i en obruten kedja. Man vill undvika interna klassifikationssystem som inte kan kommunicera mellan de olika aktörerna. Klassifikationssystemet används i alla faser från planering och projektering till produktion, förvaltning och rivning. Varje byggnadsobjekt är en informationshållare och dess detaljeringsgrad ökar med information ju längre livscykeln har fortlöpt.

När fastighetsförvaltningen tar över ska en tydlig dokumentation över den byggda miljön finnas. Objekten kan även kompletteras och bära information för drift- och underhållsdokumentation.Syfte


Syftet med exjobbet är att undersöka hur vi som fastighetsbolag kan hantera byggnadsinformation och CoClass i fastighetsförvaltningen på bästa sätt med utgångspunkt i nedanstående problemformulering.Problemformulering


I takt med att klassificeringen av data görs i en större utsträckning så blir det viktigare att ta till vara på den information som bidrar med ett värde för fastighetsförvaltningen, vad är den hierarkiska ordningen av byggnadsinformation som är till gagn för förvaltningen inom ett fastighetsbolag? I enlighet med paretoprincipen; vad är de 20% som kan bidra med 80% av nyttan?

Det är också intressant att titta på hur den interna kommunikationen av klassificerad data ska struktureras och hur denna data ska kommuniceras från IFC-modellen till en fastighetsägares ritnings- och byggnadsinformationssystem, exempelvis FM-Access.

För byggnadsprojekt som ej strukturerat data enligt CoClass så är det också aktuellt att undersöka om detta kan genereras automatiskt utifrån en IFC-modell. Detta har föreslagits som ett framtida examensarbete i Olle Carlssons examensarbete Analys och tillämpning av CoClass vid Chalmers Tekniska Högskola 2017, läs hela uppsatsen här. Ett andra exempel han nämner för framtida studier i sitt examensarbete är att titta på informationsstrukturen för komponenter och installationer inom CoClass. Kan vi bidra med nytta till fastighetsförvaltningen genom att klassificera och göra denna data digitalt tillgänglig?

Ovanstående frågeställningar är alternativa inriktningar för ditt exjobb och du har själv möjlighet att forma ditt uppdrag utifrån det du är mest intresserad av.

Under hela arbetets gång kommer du att få stöd av en handledare i Linköping eller Stockholm beroende på var du studerar. Utöver det så kommer du få stöttning från flera håll i organisationen. Fastighetschef, chef teknikstöd, teknisk dokumentationsansvarig, byggnadsinformationsansvarig, tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer, projektledare och drifttekniker kommer att finnas till hjälp för att besvara dina frågor.Din profil

Vi söker dig som läser till civilingenjör, alternativt högskoleingenjör med inriktning bygg eller liknande. Arbetet kan utföras av en eller två personer tillsammans. Vi ser gärna att detta uppdrag utförs under våren 2022. Om du har frågor kring exjobbet så får du mer än gärna höra av dig till någon av kontaktpersonerna nedan.Ansökan


Varmt välkommen med din ansökan!

I och med att våra hyresgäster bedriver säkerhetskänslig verksamhet och med hänsyn till våra egna höga krav på säkerhet så utför vi en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetsprövningssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).


Kontaktpersoner


Anton Fogel

Teknisk dokumentationsansvarig

010-788 63 74

[email protected]

Janne Jöhag

Chef Teknikstöd

010-788 62 29

[email protected]

Ansök